top of page
Kelvin Hall outside.jpg

Ochrona

Szkoła Kelvin Hall ma obowiązek chronić i chronić dobro dzieci i młodzieży, z którymi mają kontakt. Potrzeba wytycznych i procedur jest ważna, aby zapewnić, że odbywa się to dobrze i jasno. Kelvin Hall School ma na celu ochronę i ochronę uczniów poprzez:  

 

 • zapewnienie, że wszyscy pracownicy i wolontariusze są starannie wybierani, sprawdzani przez DBS, weryfikowani, szkoleni i nadzorowani; 

 • posiadanie Polityki Ochrony, która jest weryfikowana i aktualizowana zgodnie z rozwojem krajowym i lokalnym, a także corocznie weryfikowana;

 • upewnienie się, że wszyscy pracownicy i wolontariusze znają niniejszą Politykę i rozumieją co najmniej Część 1 „Zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w edukacji (KCSiE) 2021”. Ponadto pracownicy zaangażowani w rekrutację znają i rozumieją Część 3 KCSiE 2021; 

 • zapewnienie, że personel/wolontariusze przejdą szkolenie w zakresie ochrony odpowiednie do ich roli i poziomu zaangażowania;

 • zapewnienie, że Kelvin Hall School ma wyznaczonego kierownika ds. ochrony (DSL) i zastępcę (DDSL), aby wszyscy pracownicy i wolontariusze wiedzieli, kim są ci członkowie personelu i wiedzieli, jak zgłaszać im obawy;

 • oszacowanie ryzyka (ryzyka), które uczniowie mogą napotkać i podjęcie kroków w celu zminimalizowania tego ryzyka i zarządzania nim;

 • informowanie rodziców, opiekunów i uczniów, jak zgłaszać obawy dotyczące innego ucznia, członków personelu i wolontariuszy oraz jak składać skargi na wszystko, z czego są niezadowoleni;

 • przekazywanie uczniom, rodzicom i opiekunom informacji na temat oczekiwań i działań szkoły, a także oferowanie różnym uczniom różnych sposobów zgłaszania obaw zarówno w szkole, jak i poza nią.

 

Kelvin Hall School zdaje sobie sprawę, że ochrona i ochrona dzieci i młodzieży to wspólna odpowiedzialność i że zależy to od efektywnej współpracy między agencjami i profesjonalistami, którzy pełnią różne role i mają różne doświadczenie. Poszczególne dzieci i młodzież, zwłaszcza dzieci najbardziej narażone i najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym, mogą potrzebować skoordynowanej pomocy ze strony Służby Zdrowia, Policji i Opieki Społecznej. Są to partnerzy szkoły z Safeguarding. Sektor wolontariatu i inne agencje również odgrywają ważną rolę w ochronie i ochronie dzieci.

Nasz zespół zabezpieczający ​

Każda szkoła musi mieć wyznaczonego kierownika ds. ochrony (DSL). W szkole Kelvin Hall to pani Grandidge. Jest też zastępca wyznaczonego kierownika ds. ochrony: panna Wilson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nasi Liderzy Roku są przeszkoleni we wszystkich aspektach Ochrony i mają doświadczenie w kontaktach z odpowiednimi agencjami wsparcia, które pomagają nam wspierać dzieci i rodziny. W pierwszej kolejności skontaktuj się z Liderem Roku Twojego dziecka, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSL i DDSL wraz z Liderami Roku stanowią główny zespół ochrony szkoły. Odbywają się cotygodniowe spotkania zespołu ds. ochrony, cotygodniowe sprawozdania dla Zespołu Kierowniczego Wyższego Szczebla oraz raporty okresowe dla Rady Powierniczej w sprawach dotyczących zabezpieczeń. Te mechanizmy raportowania zapewniają, że zagrożeni uczniowie są stale poddawani przeglądowi, że strategiczny plan ochrony jest realizowany i że ochrona pracy w całej szkole jest zapewniona; to ostatnie obejmuje frekwencję, bezpieczeństwo w miejscu pracy, wizyty edukacyjne, świadomość personelu i zabezpieczenia kontekstowe jako tylko kilka przykładów.

Przede wszystkim ochrona jest obowiązkiem całego personelu, popartą trzema podstawowymi stwierdzeniami:

● To może się zdarzyć tutaj.

● Zawsze działaj w najlepszym interesie dziecka.

● „Jeśli są jakieś wątpliwości, nie ma wątpliwości” – zawsze zgłaszaj wątpliwości.

The DSL and DDSL, along with the Pastoral Year Leaders, comprise the core safeguarding team of the school. There are weekly safeguarding team meetings, weekly reports to the Senior Leadership Team and termly reports to the Trust Board on safeguarding matters. These reporting mechanisms ensure that pupils at risk are constantly under review, that the strategic safeguarding plan is delivered and that safeguarding work across the school is quality assured; the latter includes attendance, site safety, educational visits, staff awareness and contextual safeguarding as just some examples.

Above all, safeguarding is the responsibility of all staff, underpinned by three core statements:

● It could happen here.

● Always act in the best interests of the child.

● “If there’s any doubt, there’s no doubt” – always report a concern.

Wykorzystywanie rówieśników, molestowanie seksualne i przemoc

Rozumiemy, że postawy, zachowania i przekonania w społeczeństwie powodują normalizację i trywializację przemocy seksualnej. Mizoginia, dowcipy o gwałcie, molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne w Internecie (podnoszenie spódniczki, dzielenie się intymnymi zdjęciami bez zgody, cyberflashowanie) i przymus seksualny to przykłady zachowań, które nie powinny być tolerowane przez społeczeństwo i nie są tolerowane w Kelvin Hall School. Wiemy, że kiedy takie zachowania są znormalizowane, mogą stanowić furtkę do bardziej ekstremalnych aktów, takich jak napaść seksualna i gwałt. Uczniów i studentów uczy się w sposób dostosowany do wieku o konsekwencjach tych zachowań io tym, jak każdy w społeczeństwie ma rolę do ich wyeliminowania. Jest to zakorzenione w naszej podstawowej wartości szacunku, którą definiujemy jako okazywanie zrozumienia praw, życzeń i uczuć innych poprzez słowa i czyny. W związku z tym uczymy uczniów, że bycie postronnym obserwatorem, niezgłaszanie lub nieokazywanie współczucia ofierze w równym stopniu nie są zgodne z naszymi wartościami.

Młodym ludziom, którzy są ofiarami molestowania seksualnego i/lub przemocy, chcemy zapewnić wsparcie, wskazówki i wskazówki. Jesteśmy w stałym kontakcie z Hull Children's Social Care i Policją oraz kierujemy do organizacji wspierających. Jeśli jesteś uczniem lub studentem lub rodzicem dziecka, które padło ofiarą molestowania seksualnego i/lub przemocy, zachęcamy do rozmowy z nami, abyśmy mogli udzielić pomocy. Może to być do DSL, DDSL lub dowolnego członka zespołu zabezpieczającego.

Nadużycia peer-on-peer

Przemoc rówieśnicza to każda forma znęcania się nad dziećmi, w tym znęcanie się fizyczne lub słowne, cyberprzemoc, wykorzystywanie seksualne lub trwałe nękanie oparte na równości. Uczniów i studentów uczy się o tych kwestiach, o tym, jak je zgłaszać oraz o postawie szkoły, która mówi o zerowej tolerancji. Rodzice, którzy są zaniepokojeni nadużyciami rówieśniczymi, powinni skontaktować się ze szkołą, abyśmy mogli szybko zająć się tą sprawą.

Bezpieczeństwo w Internecie

Wszyscy uczniowie w Kelvin Hall School otrzymują odpowiednie do wieku nauczanie i informacje na temat bezpieczeństwa w Internecie. Chociaż internet i technologia mobilna zapewniają młodym ludziom wiele pozytywnych możliwości, stanowią również zagrożenie, a szkoła dostrzega ważną rolę w łagodzeniu tego zjawiska.

 

Poprzez zgromadzenia, grupy fokusowe, PSHE, program nauczania informatyki/informatyki KS3 oraz informacje dla rodziców, szkoła dba o bezpieczeństwo w Internecie. Omawiane problemy obejmują nadużycia peer-on-peer, cyberprzemoc, seksting, uwodzenie, fałszywe wiadomości i czas przed ekranem. Uczniowie i studenci są również usilnie zachęcani do zgłaszania nadużyć w Internecie, albo do szkoły, ich rodziców lub policji.

 

Poniższe linki zawierają wiele przydatnych informacji dla dzieci i ich rodziców:

goście

Odwiedzający szkołę są zobowiązani do zalogowania się, a my posiadamy system smyczy, który zapewnia, że wszyscy członkowie społeczności są świadomi praw dostępu do szkoły:

 • Smycze w kolorze turkusowym są przeznaczone dla pracowników

 • Żółte smycze są przeznaczone dla zatwierdzonych gości, którzy mogą poruszać się po terenie szkoły bez opieki

 • Czerwone smycze są przeznaczone dla gości, którzy wymagają stałej eskorty.

Wszyscy odwiedzający szkołę otrzymują po przybyciu ulotkę na temat ochrony.

Odpowiednie polityki

bottom of page